ALV en Oliebollen-drive

Het bestuur van de Bridgeclub Wateringen nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering 2022.

Datum:       Dinsdag 27 december 2022, aanvang 19.00 uur.

Plaats:        GKB-sporthal aan de Veenbes te Wateringen.

Aansluitend, omstreeks 19:45, is er een gezellige Oliebollendrive. Deelnemers aan de dinsdag-avond competitie dienen zich af te melden in geval van afwezigheid. Deelnemers aan de donderdag-middag competitie worden verzocht zich aan te melden indien zij willen deelnemen. Dit kan bij Leny Arkesteijn, famark@caiway.nl / 06-26092578.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de voorzitter
 4. Financieel verslag
 5. Verslag van de kascommissie + benoeming kascommissie vereniginsjaar (2022-2023)
 6. Begroting / beleid volgend jaar + vaststellen contributie 2023-2024
 7. Bestuurssamenstelling:
  • Mw. Christy Hout is helaas gestopt bij de club.
  • Het bestuur draagt mw. Lieke Smits voor als kandidaat-bestuurslid.
  • Dhr. Marc Groenwegen is volgens rooster aftredend als voorzitter en stelt zich herkiesbaar.
  • Wij maken u er op attent dat u kandidaten tot bestuurslid kunt voordragen. De kandidaatstelling sluit bij aanvang van de vergadering. Kandidaatstelling en nadere informatie hieromtrent bij de voorzitter, dhr. Marc Groenenwegen, telefoon 06-25070604.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting en aansluitend bridgedrive

Dit vind je misschien ook leuk...