Algemene Ledenvergadering 2020

Als gevolg van Corona hebben we onze jaarlijkse ALV niet in onze hal kunnen houden, en doen we dat dit deze keer digitaal. De stukken zijn per mail naar alle leden verstuurd. Hieronder kunt u de punten uit het mailbericht nog eens teruglezen en vindt u tevens de verzonden stukken.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
  (bij de ingekomen stukken zit het verslag van de kascontrolecommissie; verder geen bijzondere mededelingen en ingekomen stukken)

 2.  Verslag van de ALV 2019
  (het verslag is bijgevoegd; heeft u opmerkingen, dan graag via de mail)

 3. Verslag van de voorzitter
  (verslag over het reilen en zeilen van de club, met uiteraard aandacht voor de corona-perikelen; verslag is bijgevoegd)

 4. Toelichting op financieel verslag
  (toelichting op de financiën; zie bijlage van de penningmeester)

 5. Verslag kascommissie + benoeming kascommissie 2020-2021
  (verslag is bijgevoegd; voorstel om André van den Berg en Gerrie Olvers in kascommissie 2020-2021 te benoemen)

 6. Begroting/beleid 2020-2021
  (begroting bijgevoegd)

 7. Vaststellen contributie 2021-2022
  (de contributie blijft Euro 55,-- / Euro 90,--)

 8. Bestuurssamenstelling
  (Koos van Mierlo is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een functie in het bestuur)

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Bridgeclube Wateringen


Stukken

Dit vind je misschien ook leuk...